Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 im. dr. Henryka Jordana